قوانین و مقررات

قوانین و مقررات
ماده 1 – تعاریف و اصطلاحات
1. شرکت: شرکت پویشگران نیک دانشگر(پند) که نسبت به ارائه خدمات هما اقدام می‌کند.
2. هما: هما و همای مشاور خدماتی نرم‌افزاری است که توسط شرکت و با همکاری مرکز خدمات به منظور مدیریت و برگزاری جلسات مشاوره و دیگر خدمات سلامت روان الکترونیکی آماده شده است
3. مراجع: شخصی حقیقی است که در اپلیکیشن هما به منظور ارسال درخواست مشاوره ثبت‌ نام کرده‌است.
4. مشاور: شخصی حقیقی است که در اپلیکیشن همای مشاور به منظور مشاوره و دریافت درخواست مشاور و ارائۀ خدمات ثبت‌‌نام کرده ‌است.
5. حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات هما و همای مشاور در اپلیکیشن ایجاد کرده‌اند.
6. اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط مراجعین در اختیار برنامه هما قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی مراجعین وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره‌برداری از خدمات هما در اختیار شرکت قرار داده می‌شود، مانند اطلاعات مربوط به مشاوره اعم از زمان مشاوره، علت مشاوره و موضوع مراجعه، صحبت‌های بیان شده در جلسه مشاوره و غیره.
7. قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران : قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد.

ماده 2 – حساب کاربری
1. مراجعان و مشاوران با ثبت نام در اپلیکیشن هما و همچنین با هر بار استفاده از خدمات آن می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی، آن ‌را پذیرفته‌اند. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر مراجعان و مشاوران از اپلیکیشن به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.
2. برای استفاده از خدمات هما لازم است که هر مراجع و مشاور یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. برای استفاده از خدمات اپلیکیشن کاربر مذکور باید نام، نام‌خانوادگی، شماره همراه و تاریخ تولد خود را در اپلیکیشن ثبت کند.برای تایید صلاحیت مشاوران ضروری است که اطلاعات بیشتری از طریق سایت callhoma.ir در اختیار شرکت قراردهند. مشاور آگاهی دارد که است بخشی از این اطلاعات در اختیار مراجعان قرار خواهد گرفت.
3. مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربران است؛ بنابراین اگر افرادی غیر از کاربر از حساب کاربری وی و خدمات اپلیکیشن استفاده نمایند، مسئولیت آن برعهدۀ شخص کاربر می‌باشد؛ در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.

4. ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام شده از سوی شرکت خواهد بود.

ماده 3– استفاده از هما
1. از آنجــا کــه هما در هــیچ شــرایطی، هیچگونــه دخــالتی در محتــوای تبادل شــده میــان هریــک از مشاوران و مراجعان دریافــت خــدمات مشاوره‌ای نـدارد، کلیـۀ مسئولیت‌های قـانونی ناشـی از محتـوای تبادل شـده در هما منحصـراً بـر عهـدۀ مشاور است .
2. کاربران می‌پذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی شرکت با آنها استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرند که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.
3. مسئولیت تأمین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات هما به عهدۀ کاربران است.
4. مراجع و مشاور متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از اپلیکیشن هستند.
5. کاربران می‌پذیرند که هما تنها بستر ارائه خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین مراجعان و مشاوران را جهت توافق بر انجام جلسه مشاوره فراهم می‌کند. در خدمات همای مشاور کاربر مشاور مختار است یک درخواست مشاوره را بپذیرد یا رد کند یا برای خود زمان خالی مشخص کند و فقط در همان زمان‌ها مراجع بپذیرد، همچنین کاربر مراجع مختار است پس از ورود به اپلیکیشن، مشاور خود را از گزینه‌ها و زمان‌های موجود انتخاب کند. لذا هر جلسۀ مشاوره‌ای که مراجع با مشاور انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین مشاور و مراجع در نظر گرفته شود.
6. کلیه‌ی اطلاعات خصوصی مراجعه‌کننده بین او و مشاورش باقی خواهد ماند و مشاور به طور اخلاقی و قانونی موظف است حافظ این اطلاعات باشد (اصل رازداری). البته در شرایطی که به نظر برسد که مراجع ممکن است به خود یا دیگران آسیب برساند، مشاور می‌تواند و قانوناً حق دارد که این اطلاعات را در اختیار مراجع قانونی قرار دهد. بدیهی است پیش از این‌گونه اقدامات باید نسبت به احتمال خطرآفرین بودن مراجع برای خود یا دیگران مطمئن شودهمچنین در مواردی که از جانب مراجع قانونی ذی صلاح دستوری مبنی بر ارایه اطلاعات مراجع به مشاورابلاغ گردد، مشاور قانوناً موظف به ارایه اطلاعات درخواستی به مراجع مذکور خواهد بود.
7. این جلسات کاملا خصوصی بوده و هیچ ضبطی از طریق اپلیکیشن انجام نمی‌شود. همچنین ضبط مکالمات توسط مشاور اکیدا ممنوع است.
8. برای انتقال زمان جلسه به زمان دیگر باید حتما تا ۴۸ ساعت قبل از شروع جلسه‌ی مشاوره این موضوع به پشتیبانی شرکت اطلاع داده شود. توجه شود که مبلغ پرداختی قابل بازگشت نبوده و با این کار تنها می‌توان زمان مشاوره‌ با همان مشاور را تغییر داد.
9. از آنجــا کــه برنامــۀ زمانی پاســخگویی مشاوران از ســوی خــود آنهــا تعیــین شده اســت و هما صــرفاً زمان‌هــای تعیین شــدۀ آنهــا را اطلاع رســانی کرده است، در صورتی که در زمان اعلام شده دسترسی به مشاور مقدور نبود، تحت هیچ شرایطی هیچگونه مسئولیتی متوجه هما نخواهدبود. بدیهی است که در چنین مواردی مشاور موظف است در اولین فرصت ممکن وقت مشاوره دیگری برای مراجع در نظر بگیرد.

ماده 4– هزینه‌ها و پرداخت
1. مراجع می‌پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که وی به هما می‌پردازد وجود ندارد.
2. مراجع می‌پذیرد هزینۀ مشاوره از طرف هما و باتوجه به ویژگی‌های مشاور مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ مشاوره نمی‌تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که مراجع مجاز به عدم پذیرش هزینۀ اعلام شده و جلسه مشاوره می‌باشد، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن می‌باشد و به همین منظور مراجع با قبول این شرایط و مقررات به شرکت اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ شرکت را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می‌نماید.
3. پرداخت هزینۀ مشاوره و دیگر هزینه های دریافت خدمات فقط از طریق پرداخت اینترنتی امکان پذیر است.
4. مراجع می‌پذیرد هزینۀ مشاوره ارائه و اعلام شده از سوی هما، ممکن است بسته به ویژگی‌های مشاوره ارائه شده از جمله نوع مشاوره، زمان مشاوره، اقدامات انجام شده از طرف مشاور و یا عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی هما بر اساس استانداردهای موجود و صلاحدید شرکت تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی مراجع، ایشان حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص نخواهند داشت.
5. شرکت متعهد می‌شود در صورت توافق مراجع و مشاور مبنی بر اتمام پیش از موعد مقرر جلسۀ مشاوره، یا کنسل شدن جلسه مشاوره از جانب مشاور، باقی مانده هزینه را محاسبه کرده و به حساب کاربر پرداخت نماید.
6. مراجع می‌پذیرد که در زمان تعیین شدۀ جلسه مشاوره به اپلیکیشن مراجعه کند و وارد جلسه مشاوره شود، درصورت عدم مراجعه به موقع مراجع و عدم حضور وی جلسه ازسوی مشاور برگزار شده تلقی خواهد شد و هزینه آن عودت داده نمی‌شود.

ماده 5- موارد فنی
1. کاربران حق ندارند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای همای مراجع و همای مشاور شامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیت‌های مشابه انجام دهند، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.
2. کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از خدمات همای مراجع و همای مشاور را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار همای مراجع و همای مشاور یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.
3. کاربران حق ندارند نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کنند.
کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از نرم‌افزار هما و همای مشاور یا نرم‌افزارهای مرتبط با آنها انجام دهند.