مشاوران ما

user picture
دکتر فریبا زرانی
مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 140000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر شهریار شهیدی
مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 185000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر لادن فتي
مشاوره خانواده, مشاوره زوج, مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 164000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر سیما فردوسی
مشاوره فردی بزرگسال, مشاوره کودک و نوجوان
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 140000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر معصومه موسوی
مشاوره کودک و نوجوان
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 140000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر آزاده عسگری
مشاوره شغلی و صنعتی
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کلینیک بلوار کشاورز
هزینه هر جلسه: 140000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
نرگس اسفندیاری
مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کلینیک بلوار کشاورز
هزینه هر جلسه: 95000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
رقیه ارجی
مشاوره تحصیلی
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 85000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
هانیه بیجاری
مشاوره فردی بزرگسال
2 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 5000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
پریسا ضیایی
مشاوره فردی بزرگسال, مشاوره زوج
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 95000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
سارا منصوریان
مشاوره زوج
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 85000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر مسعود مقدس زاده بزاز
مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 120000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
زهره دانشور
مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 85000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
احسان متین فر
مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 95000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر راضیه خرم آبادی
مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج, مشاوره زوج, مشاوره کودک و نوجوان
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 1000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
ریحانه درگاهیان
مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 85000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
مریم اسودی
مشاوره فردی بزرگسال, مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج, مشاوره زوج
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 120000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
ریحانه فیروزی
مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 95000تومان
مشاور زمان خالی ندارد