مشاوران ما

user picture
دریا رمضانی
مشاوره فردی بزرگسال
5 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 100تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
سمانه بهزادپور
مشاوره کودک و نوجوان
5 جلسه
کلینیک تخصصی مادر و کودک
هزینه هر جلسه: 95000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر سوده آقامحمدی
مشاوره فردی بزرگسال, مشاوره خانواده, مشاوره زوج, مشاوره کودک و نوجوان
1 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی, مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کلینیک بلوار کشاورز
هزینه هر جلسه: 95000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
زهرا داداش
مشاوره فردی بزرگسال, مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج
3 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کلینیک بلوار کشاورز
هزینه هر جلسه: 85000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
مریم فلاحت پیشه
مشاوره فردی بزرگسال, مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج, مشاوره زوج
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کلینیک بلوار کشاورز
هزینه هر جلسه: 95000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
مهسا سالکی
مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 95000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
مینو پورآوری
مشاوره فردی بزرگسال
1 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کلینیک بلوار کشاورز
هزینه هر جلسه: 95000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
زهرا بی غم
مشاوره فردی بزرگسال, مشاوره زوج
3 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کلینیک بلوار کشاورز
هزینه هر جلسه: 5000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر خدیجه زال پور
مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کلینیک بلوار کشاورز
هزینه هر جلسه: 120000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
اکرم پیری دمق
مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کلینیک بلوار کشاورز
هزینه هر جلسه: 85000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر محمد علی مظاهری
مشاوره زوج, مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج
1 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 185000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر سعید قنبری
مشاوره تحصیلی, مشاوره زوج, مشاوره شغلی و صنعتی, مشاوره فردی بزرگسال, مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج, مشاوره کودک و نوجوان
1 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 140000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر مونا چراغی
مشاوره خانواده, مشاوره زوج, مشاوره فردی بزرگسال
2 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی, مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کلینیک بلوار کشاورز
هزینه هر جلسه: 140000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
وحید ملک پور
مشاوره فردی بزرگسال, مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی, مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کلینیک بلوار کشاورز , کلینیک تخصصی مادر و کودک
هزینه هر جلسه: 95000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
حمیده محمدی نسب
مشاوره خانواده, مشاوره کودک و نوجوان
0 جلسه
کلینیک تخصصی مادر و کودک
هزینه هر جلسه: 95000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
حسین علیزاده
مشاوره فردی بزرگسال, مشاوره کودک و نوجوان
3 جلسه
کلینیک تخصصی مادر و کودک
هزینه هر جلسه: 85000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
محمد حسین شریفیان
مشاوره تحصیلی
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 95000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکترمنصوره سادات صادقی
مشاوره خانواده, مشاوره زوج, مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 140000تومان
مشاور زمان خالی ندارد