user picture
زهرا داداش
مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کلینیک بلوار کشاورز
3 جلسه تا الان برگزار شده

دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره ام. از سال 1383 تا کنون در زمینه مسائل روانشناختی بزرگسال و مشاوره پیش از ازدواج فعالیت دارم و ده سال مسئول فنی مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی بودم.
رویکردم روان درمانی تحلیلیِ "روابط موضوعی" است. گرچه توضیح این رویکرد در یکی- دو جمله دشوار است، اما به طور خلاصه می توان گفت: روابط اولیه کودک با افراد مهم زندگی مانند مادر، پدر و سایر اعضای خانواده در شکل دهی شخصیت او تاثیر پایداری دارد. این روابط بین فردی درونی، می شود و ارتباطهای بعدی او را با دنیا در بزرگسالی تعیین می کند. اگر الگوهای ارتباطیِ درونی شده (که غالباً ناخودآگاه هستند) را بشناسیم، قادر خواهیم بود تا رفتارهای خود را بهتر درک و پیش بینی کنیم. از این گذر نظریه روابط موضوعی به درک و اصلاح الگوی درون روانی فرد در یک فضای امن و همدلانه تاکید دارد.

حوزه‌ای را که در آن به مشاوره نیاز دارید، انتخاب نمایید.