سایر مراکز

در این مرکز همکاران به ارائه خدمات تخصصی در زمینه مسائل فردی و خانوادگی، پیش از ازدواج و زوج، کودک و نوجوان، شغلی و تحصیلی به فعالیت می‌پردازد.

مشاوران فعال در این مرکز

user picture
رقیه ارجی
مشاوره تحصیلی
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 85000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
هانیه بیجاری
مشاوره فردی بزرگسال
2 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 5000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
پریسا ضیایی
مشاوره فردی بزرگسال, مشاوره زوج
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 95000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
سارا منصوریان
مشاوره زوج
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 85000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر مسعود مقدس زاده بزاز
مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 120000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
زهره دانشور
مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 85000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
احسان متین فر
مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 95000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر راضیه خرم آبادی
مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج, مشاوره زوج, مشاوره کودک و نوجوان
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 1000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
ریحانه درگاهیان
مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 85000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
مریم اسودی
مشاوره فردی بزرگسال, مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج, مشاوره زوج
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 120000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
ریحانه فیروزی
مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 95000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
سعیده صدیقی
مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 85000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
هانیه لواف
مشاوره کودک و نوجوان
7 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی, مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کلینیک بلوار کشاورز , کلینیک تخصصی مادر و کودک, سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 85000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
مریم کردی
مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج, مشاوره زوج
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 85000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
فائقه رزاقی
مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج, مشاوره زوج
0 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 85000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
درخواست مشاوره