کودکان دیروز.کودکان امروز

حتما شما هم به مراتب جملاتی از اين نوع را شنيده ايد؛ زمان ما بچه ها اينطوری نبودند! بچه‌های الان باهوش شدن، همه چی رو ميدونن، زمان ما اين چيزا نبود! ما مثل بچه های الان نبوديم و ده ها جمله ی ديگری كه همگی نشان از مقايسه ی زمان گذشته با حال و پی بردن به تفاوت هاست...
كودكان امروز در دنيای بسيار متفاوتی از دنيايی كه بزرگسالان در آن رشد كرده اند زندگی ميكنند، امروزه كودكان در سنين بسيار پايين در معرض شرايط و رويدادهايی قرار می گيرند كه بزرگسالان حتی تا مدت ها پس از بلوغشان تصورش را نميكردند؛ جويس ديوينی در كتاب بچه های خوب، رفتارهای بد مينويسد :"همانطور كه فيلم عكاسی كه زيادتر از حد در معرض نور قرارگيرد به خوبی ظاهر نميشود و تصوير روشنی به دست نميدهد، كودكانی هم كه زيادتر از حد در معرض فشارهای منفی قرار گيرند، به طور مناسب رشد نخواهند كرد." رويداد های عاطفی منفی بيشتر از جمله طلاق ، بازي های رايانه ای، دسترسی به وسايل ارتباطی مختلف از جمله فضاهای مجازی و ...همگی از جمله محرك هايی هستند، كه كودكان امروز بيشتر از گذشته در معرض آنها قرار دارند. واقعيت ديگر اين است كه اغلب رفتارها و راهكارهای تربيتی كه در فرزندپروری مان در پيش ميگيريم بر اساس اين پيش فرض نادرست ميباشد كه ديدگاه كودكان امروز درست مانند ديدگاه خودمان در كودكی است و بر اساس همين فرض معتقديم اگر با اين كودكان همانگونه رفتار كنيم كه با ما رفتار شده همه ی مسائل حل می‌شود، اما متاسفانه اينطور نيست و تربيت سالم كودكان امروز مستلزم به كارگيری اصول و راهكارهای مقتضی شرايط و محيط خودشان می‌باشد.

تهیه و تنظیم: شیوا محمودی

موضوع: 
درخواست مشاوره