ابراز احساسات توسط مردان

يكي از باورهای غلط جامعه‌ی ما اين است كه پسران و مردان بايد غم خود را پنهان كنند و از بروز آن جلوگيری كنند. در مراسمات سوگواری و موقعيت‌های مختلف زندگی اغلب مردانی را می بينيم كه با وجود اينكه فقدان سنگينی را تجربه كرده اند اشك نميريزند و اندوه خود را از اتفاق دردناكی كه برايشان افتاده است به صورت آشكار ابراز نميكنند، كاملا روشن است كه اين امر ميتواند عواقب زيادی را به همراه داشته باشد، فشار روانی و جسمی كه به يك فرد از يك رويداد ناگوار وارد ميشود قطعا دو چندان خواهد شد زمانی كه فرد ابراز هيجانی مناسب از آن نداشته باشد.
بسياری از باورهای اين چنينی كه در تمام عمر ميتواند همراه فرد باشد ريشه در كودكی افراد دارد. در جامعه‌ی ما اغلب به كودكان پسر به اندازه‌ی كودكان دختر اجازه ابراز هيجان غم داده نميشود، هنوز هم بسيار ديده ميشود كه به محض گريه يك پسر بچه، اطرافيان او سعی ميكنند با جمله ی " مرد كه گريه نميكنه" به گريه او خاتمه دهند.
به ياد داشته باشيم فارغ از جنسيت، هر آدمی حق دارد كه از كودكی برای تمام فقدان هايش سوگواری كند و غم خود را نشان دهد، چه بسا اين مسئله برای رشد يك شخصيت سالم امری است حياتی.

تهیه و تنظیم: شیوا محمودی

موضوع: 
درخواست مشاوره